Innleggets bilde

På skrenten av Ekebergåsen: 56 leiligheter, dyrketrapper og offentlig utsiktspunkt

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Tore Årdal, den 11. februar, 2022.

Bonum og de andre aksjonærene i Ryenbergveien Prosjekt AS ønsker «å lage det beste prosjektet vi kan for denne uvanlige tomten».

– Dette er et unikt boligprosjekt, der de fremtidige beboerne kan bo urbant og samtidig ha tilgang på dyrkingsareal. Deler av tomten er for bratt til at det kan settes av til uteareal, derfor ønsker vi å opparbeide dyrkingstrapper for beboerne, sier prosjektleder Bjørn Wikan i Bonum.

På vegne av Ryenbergveien Prosjekt AS bestilte A-lab oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten i september i 2019. Planområdet Ryenbergveien 77-85 og Enebakkveien 101 har et areal på 7,6 mål, og i den oppdaterte planbeskrivelsen skisseres det 56 leiligheter. Wikan legger til grunn at planforslaget blir lagt ut på offentlig ettersyn i løpet av våren.

Et vesentlig moment i plansaken er at tomten i dag omfattes av småhusplanen. Bonum mener at dette må endres.

– Denne eiendommen passer ikke inn under småhusplanen, ettersom tomten er for bratt, samtidig som den befinner seg på grensen mellom den tette og den åpne byen, med et nietasjes boligbygg som nærmeste nabo i vest og småhusbebyggelse i sør og nordøst. Vi mener at dette prosjektet blir en fin megler mellom omkringliggende bebyggelse. Husene skal oppføres i tre, og tomtens forutsetninger skal utnyttes på en best mulig måte, sier Wikan.

I planforslaget utdyper A-lab at småhusplanens intensjoner er å ivareta en bebyggelse med lave høyder, få terrengendringer og grønne kvaliteter.

– Småhusplanens intensjoner er gode for å bevare områder med småhuskarakter rundt om i byen, men den er også en generisk plan, som ikke alltid er i tråd med hver enkelt tomts forutsetninger. Med over 29.000 eiendommer som faller innenfor planen, sier det seg selv at man ikke har gått detaljert gjennom hver enkelt eiendom for å avklare at småhusplanen er riktig verktøy for videre utvikling, skriver arkitektselskapet i planforslaget.

I dette tilfellet er tomten svært bratt og skrår mot nord-øst. Det er 30 meters høydeforskjell og svært krevende fallforhold. Ved å følge småhusplanen, er det ikke mulig å etablere godkjente adkomstløsninger for bil, samt få tilgjengelige utearealer.

– Vi ønsker med dette å ta tomtens beskaffenhet og snu det som under småhusplanen ville vært utfordringer, til muligheten for å skape et mer tilpasset boligprosjekt. Foruten å bidra til et økt antall boliger vil prosjektet og være bærekraftig med fokus på urbant landbruk og fellesskap, samtidig som det ivaretar kravene til tilgjengelighet, bokvalitet og arkitektur.

– I stedet for å utvikle i konflikt med eksisterende plangrunnlag, ønsker vi å lage det beste prosjektet vi kan for denne uvanlige tomten. Samtidig vil prosjektet tilføre noe nytt i form av et mer inkluderende prosjekt som inviterer folk inn og som skaper en mer sosial boform enn i den klassiske småhusplanen, heter det i planforslaget.

Ved å etablere terrasseringer i terrenget vil Bonum opparbeide dyrketrapper til glede for beboere, som dermed kan spise egendyrkede grønnsaker til middag. Det vil også være en sosial aktivitet som kan bidra til økt fellesskapsfølelse. Tilrettelegging av fellesfunksjoner for vinterlagring av planter, verksted og redskapsboder mm. gjør det enklere for beboere å dyrke.

Totalt er det avsatt et areal på minimum 312 kvadratmeter til dyrking, tilsvarende 30 % av uteoppholdsarealet

Terrassehusene skal tilpasses terrenget, og formes for å gi beboerne utsyn og sol. Terrengbearbeidelsen skal bidra til at tomten opparbeides med tykkere jordlag, som gir busker og trær mulighet til å vokse seg større og skaper et uteareal som blir attraktivt for opphold.

Ryenbergveien Prosjekt AS ønsker også å gi noe tilbake til nærmiljøet gjennom tomtens særegenheter. Dette innebærer blant annet å etablere en trapp som kobler planområdets øvre og nedre punkt sammen. Dette vil kunne fungere som en snarvei til og fra bussen eller lekeplassen for beboere rundt, og «skaper noe som mangler i området, nemlig nødvendige forbindelser lokalt, og mellom området og byen».

– Det inviterer også nærområdet til å se prosjektet fra innsiden, og det kan oppstå spontane møter sentrert rundt dyrkning og bidra til en fellesskapsfølelse. Tomten har en unik utsikt mot sentrum. Denne utsikten mener vi kan være til glede for nærmiljøet, og det opparbeides et nytt offentlig friområde med utsiktspunkt lengst nordvest i planområdet. Eksisterende hus på tomten rives, og det etableres en universelt utformet gangvei ut til friområdet. Her vil prosjektet bidra med en ny naturopplevelse for nabolaget og omegn, fremgår det av planforslaget.

Ryenbergveien Prosjekt AS har følgende aksjonærer:

· Bonum Eiendom AS (49,79%)

· Trovator AS (16,07%)

· Investire Eiendom AS (16,07%)

· Gec Holding (16,07%)

· Allianse Entreprenør (2,00%)

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.