Innleggets bilde

Storprosjekt i støyutsatt område

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Tore Årdal den 22 Mars, 2017.

Miliarium Bolig og Bonum er i gang med tidligfase vurderinger av potensialet for en 9,3 mål stor tomt nær Brattlikollen T-banestasjon. Det kan bli ”svært mange boliger” i det støyutsatte området.

De to eiendomsutviklerne Miliarium Bolig og Bonum har inngått et samarbeid om utviklingen av Sandstuveien 57 i Oslo. Den 9,3 mål store tomten er beliggende 350 meter fra Brattlikollen T-banestasjon. På hjemmesiden skriver Bonum at det der skal utvikles leilighetsbygg med høy arkitektonisk funksjonalitet, hvor bebyggelsen skal brukes som en skjerm mot E6, slik at den gir støy- og støvfri sone mot vest.

Administrerende direktør Peder Stavnes Karlsen i Miliarium Bolig viser til dette prosjektet i et innspill til Plan- og bygningsetaten (PBE). Innspillet er sendt inn i forbindelse med rullering av kommuneplanen for Oslo. I brevet skriver han at Miliarium Bolig ønsker å bidra til realisering av den uttalte ambisjonen om en bærekraftig fortetting langs knutepunkter / T-banestasjoner.

– I planstrategi vedtatt av Oslo bystyre 14.12.2016 presiseres det at byutviklingsstrategien skal revideres for å forsterke den banebaserte strategien, og at alle stasjonsnære områder langs banenettet skal gjennomgås med tanke på ytterligere fortettingspotensial. Dette er positivt, skriver Karlsen.

Han mener at en revidert strategi, som går mer i retning av områdeutvikling og ikke fokus på isolerte punkter/mindre områder, vil gi mulighet for en mer helhetlig vurdering av potensial og infrastruktur.

Om Sandstuveien 57 skriver han at Miliarium Bolig og Bonum er i gang med tidligfase vurderinger av potensialet for utbygging av eiendommen.

– Eiendommen ligger midt mellom utviklingsområder og prioriterte stasjonsnære områder på henholdsvis Ryen og Karlsrud, langs T-banen mot Bergkrystallen og kun 4 minutters gange fra Brattlikollen T-banestasjon. På den andre siden av gaten har Neptune Properties fremmet et reguleringsforslag som er støttet av planavdelingen i PBE. Forventet utvikling ved de prioriterte stasjonsnære områdene langs denne aksen taler for at området rundt Brattlikollen T-banestasjon også bør kunne vurderes med høy tetthet slik at områder for fortetting blir mer sammenhengende, skriver Karlsen.

Når kommuneplanens samfunnsdel i tillegg til de prioriterte stasjonsnære områdene nevner en generell fortetting langs hele T-banenettet, tolker Karlsen dette dithen at alle stasjoner kan vurderes, men at det ikke er gitt at disse områdene vil bli vurdert som egnet.

– Vi ønsker å spille inn at det i det pågående arbeidet med analyser av banenettet bør fremgå tydeligere hvor og hva potensialet er på de ulike stedene, og hvilke føringer som skal legges til grunn, påpeker Karlsen.

Han mener også at avvikssonen for støy bør nyanseres / justeres. Det bør fremgå mer entydig hvilke områder som kan fortettes forutsatt at kravene til bokvaliteter, planløsninger og uteareal ivaretas i tråd med føringene i kommuneplanen. Han påpeker også at eiendommers potensial bør ses i sammenheng med muligheten for å skjerme for støy og samtidig sikre gode solbelyste uterom.

– Sandstuveien 57 ligger slik til at det er mulig å skape gode uterom og bokvaliteter, og det jobbes med et nytenkende og spennende større prosjekt som muliggjør bygging av svært mange boliger i et i utgangspunktet støyutsatt område fordi støy- og vindretninger, arkitektur og bebyggelse og kompenserende tiltak totalt sett vil muliggjøre et svært attraktivt boområde, skriver han.

I innspillet til PBE viser Karlsen også til Montebello, hvor Miliarium Bolig har betydelige eierinteresser og ambisjoner for utvikling for flere tomteområder.

– Montebello ligger langs T-banen mot Kolsås og tett på Smestad, som allerede er definert som et prioritert utviklingsområde. Samtidig er banestrekningen mot Østerås også en viktig forbindelse. Sammen danner dette et triangel, som vi mener det vil være hensiktsmessig å vurdere mer helhetlig, ikke kun som separate potensielle fortettingspunkter langs banen, mener Karlsen.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.